Som de eneste i landet kan byggstudentene ved NTNU velge mellom fire studieretninger i 3. årskurs, anleggsteknikk, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og teknisk planlegging.

Ved prosjektbasert læring, gruppearbeid og labratorieøvinger har en gjennom hele studiet et praktisk fokus, en øver seg til å kunne et yrke.

Anleggsteknikk:

Planlegging, prosjektering og organisering av byggeprosjekter i både løsmasser og fjell.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • vurdering av fjell og jord som byggematerialer
 • framdriftsplan for både veg-, tunnel- og byggeprosjekter
 • mengdebeskrivelser anlegg, kalkulasjon
 • anleggsledelse, byggeplassoppfølging
 • stikningsarbeider

Tilegnet fagfelt:

 • entreprenører/byggende etater
 • rådgivende ingeniører innenfor byggeteknikk/byggeledelse/prosjektadministrasjon
 • kommunale og statlige etater (Statens vegvesen, NSB)

 

Husbyggingsteknikk:

Planlegging og prosjektering av små og stor bygg, valg av byggemateriale og
tilpassing av tekniske anlegg

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • detaljprosjektering, saksbehandling og gjennomføring av alle typer bygg
 • entreprenørvirksomhet
 • prosjektstyring og byggeledelse i privat og offentlig sektor
 • produktutvikling, salg og markedsføring innen hele byggevareindustrien
 • forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende byggningsmasse

Tilegnet fagfelt:

 • entreprenører/byggende etater
 • arkitekter – og rådgivende ingeniører innenfor husbyggingsteknikk, byggeledelse og prosjektadministrasjon
 • kommunale, fylkeskommunale og statlige etater

Konstruksjonsteknikk:

Prosjektering av bæresystem i stål, tre og betong, prosjektering og framstilling av tegninger som er grunnlag for selve utførelsen.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • prosjektutvikling i nært samarbeid med andre disipliner innen byggfaget som arkitekt, vvs og elektrofag, entreprenør og utbygger.
 • prosjektering av bygg herunder menes statiske beregninger og tegning av konstruksjoner, anbudsbeskrivelser og kostnadsberegninger, også her i nært samarbeid med arkitekt, vvs og elektrofag, entreprenør og utbygger.
 • byggledelse og/ el. byggeplassoppfølging i byggefasen
 • saksbehandling innen offentlig byggevirksomhet
 • forskning/undervisning

Tilegnet fagfelt:

 • rådgivende ingeniører innenfor byggteknikk/byggeledelse/prosjektledelse og prosjektadministrasjon.
 • entreprenører
 • offentlige etater
 • konsulenter innen spesielle styrkeanalyser
 • forsknings- og undervisningsetater innen fagområdet byggteknikk

 

 Teknisk planlegging:

Planleggging og prosjektering av veier, vann- og avløpsanlegg og arealplanlegging.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • gjennomføre detaljprosjektering og anbudsbeskrivelser for veg og VA-anlegg
 • utarbeide mindre reguleringsplaner/bebyggelsesplaner
 • bruke EDB-baserte prosjekteringsverktøy til areal, veg og VA-prosjektering.
 • delta som saksbehandler i team for areal og hovedplaner for de tekniske sektorer
 • saksbehandle i begrensede oppgaver etter plan og bygningsloven
 • delta i driften av behandlingsanlegg for drikkevann og avløpsrenseanlegg og senere ta driftsansvaret

Tilegnet fagfelt:

 • rådgivende ingeniører innenfor veg – vann – avløp og arealplanlegging
 • kommunenes tekniske etater
 • VA-verk og interkommunale VAR-selskaper
 • Statens Vegvesen og andre statlige utbyggere
 • utbyggingsselskaper

 

For mer informasjon besøk Byggingeniør, NTNU