§ 1 Navn

Linjeforeningens offisielle navn er Tim&Shænko; forkortet T&S. 

§ 2 Formål

Linjeforeningen er studentforeningen for alle bachelorstudenter ved Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM) ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim. Foreningens formål er å tilrettelegge for godt samhold og en god linjekultur, samt oppgaver som:

 • knytte sosiale og faglige relasjoner blant studentene ved studiet 
 • binde og opprettholde kontakt med næringslivet
 • fremme den samlede studentpolitiske meningen blant studentene

§ 3 Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. T&S er en forening som kun foretar utdelinger til frivillig virksomhet. 

§ 4 Medlemmer

§ 4.1 Alle bachelorstudenter ved IBM NTNU Trondheim kan bli medlemmer i T&S. For å bli medlem kreves det å ha betalt medlemskontingenten fastsatt av Hovedstyret, se § 6. Ved betalt medlemskap anses en som fullverdig medlem.

§ 4.2 Studenter som ikke er medlemmer i linjeforeningen er velkomne til enkelte av våre sosiale arrangementer, men utgår fra de fordeler det er å være medlem. Styret kan bestemme at enkelte arrangementer er kun for medlemmer

§ 4.3 Ved arrangementer i regi av linjeforeningen hvor det forekommer innbetaling for arrangementet, der alle påmeldte informeres om betalingsplikt ved påmelding, forventes det at medlemmer av T&S betaler den pliktige summen innen gitt tidsfrist.

§ 4.3.1 Dersom medlemmer av T&S ikke overholder § 4.3, og heller ikke er villig til å finne alternative løsninger for betaling, har linjeforeningen full rett til å utestenge vedkommende fra fremtidige arrangementer. Utestengelsen vil være avhengig av omfanget av saken, og linjeforeningen har ikke rett til å utestenge i perioder lengre enn 6 mnd. 

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Kun Hovedstyret, heretter referert til som “HS”, i linjeforeningen har stemmerett, men ordinære medlemmer kan overvære styremøter ved godkjenning av HS. Alle fullverdige medlemmer som går 1. eller 2. årstrinn kan velges inn i HS ved generalforsamlingen. 

§ 6 Kontingent

Kontingenten er satt til 350 kroner. Dette er en engangssum som gir deg livstidsmedlemskap. Dersom kontingenten ikke er betalt, er en ikke å anse som medlem i T&S. 

§ 7 Økonomi

§ 7.1 Foreningenes økonomi tar hovedsakelig utgangspunkt i innbetalte kontingenter, støtte fra institutt og bedriftspresentasjoner, i tillegg til eventuelt andre organer. 

§ 7.2 Økonomiansvarlig forvalter pengene etter diskusjon og godkjennelse av styret. Forvaltningen skjer etter § 2 og § 3. 

§ 7.3 Refusjon av penger fra linjeforeningens midler skjer kun ved innlevering av utfylt skjema med henholdsvis tilhørende kvitteringer.

§ 7.4 Linjeforeningens økonomi består av flere undergrupper, se § 15, som forvaltes av økonomiansvarlig i henhold til § 7.2. 

§ 7.5 Kontoens tilhørende bankkort skal kun brukes av styrets medlemmer, med mindre særskilt godkjenning blir gitt. Økonomiansvarlig skal alltid ha oversikt over hvor kortet befinner seg. 

§ 7.6 Økonomiansvarlig skal føre budsjett og regnskap over inntekter og utgifter som forløper gjennom perioden han/hun sitter i HS. Årsregnskap skal presenteres av generalforsamlingen før nytt styrevalg blir gjennomført.

§ 8 Generalforsamling

§8.1 Generalforsamling avholdes to ganger hvert år, fortrinnsvis i mars og oktober. HS skal kalle inn til generalforsamling senest 14 dager i forveien.

§ 8.2 Kun T&S medlemmer er invitert til å delta på generalforsamlingen. 

§ 8.3 Under generalforsamlingen skal det først foreligge en liten orientering om hvordan T&S har gjort det i foregående semester med tanke på økonomi, arrangementer og bedriftspresentasjoner. Gjennomgang av studentpolitisk fremgang kan gjennomføres dersom det ønskes av generalforsamlingen.

§ 8.4 Ved generalforsamling skal det velges inn nye styremedlemmer til HS (se § 9 Valg av styremedlemmer).

§ 8.5 Det skal føres referat fra generalforsamlingen med underskrifter fra alle nye valgte styremedlemmer som verifiseres med leders signatur. 

§ 8.6 Dersom det anses nødvendig kan det kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling i forskrift med ovenstående paragrafer.

§ 9 Valg av styremedlemmer

§ 9.1 Kandidater som stiller til valg må være medlem av T&S.

§ 9.2 Valget foregår elektronisk og det er kun T&S medlemmer som kan avgi stemme. 

§ 9.3 For å oppnå gyldig valg av nytt styremedlem, må vedkommende få alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

§ 9.4 Dersom en kandidat ikke oppnår flertall av de avgitte stemmene, foretas et bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Hvis resultatet fortsatt er likt vil loddtrekning avgjøre utfallet. Dersom det bare foreligger en kandidat skal generalforsamlingen stemme over dens kandidatur. Hvis kandidaten ikke får flertall er det Hovedstyrets oppgave å finne en ny representant som kan oppnå flertall.

§ 9.5 Ved generalforsamling i mars skal det velges inn følgende styremedlemmer: 

 • Leder (se §  9.10)
 • Nestleder (se §  9.10)
 • Økonomiansvarlig
 • Arrangementsansvarlig (x2)
 • Bedriftsansvarlig
 • Sponsoransvarlig
 • IT-ansvarlig
 • PR-sjef

§ 9.6 Ved generalforsamling i oktober skal det velges inn følgende styremedlemmer: 

 • Faddersjef
 • Bedriftsansvarlig

§ 9.7 Styrevervene økonomiansvarlig, arrangementsansvarlig, sponsoransvarlig, IT-ansvarlig, PR-sjef, nestleder og leder blir valgt til perioder på ett år, fram til neste generalforsamling mars.

§ 9.8 Styrevervet faddersjef velges til en periode på ett år, frem til neste generalforsamling (oktober).  

§ 9.9 Styrevervene bedriftsansvarlig velges til perioder på ett år. En bedriftsansvarlig velges ved generalforsamling i mars og den andre bedriftsansvarlige velges ved generalforsamling i oktober. Dette er for å få overlapp i vervet.

§ 9.10 Personen som velges inn til styrevervet leder velges til en periode på 1 år. Personen som velges inn til styrevervet nestleder velges til en periode på 1 år. Lederteamet er fri til å velge ansvarsområder mellom seg. 

§ 9.11. HS anbefales å gjennomføre opptak til underkomiteer ved generalforsamlingen i oktober. 

§ 9.12 Dersom et styremedlem avgår, kan en erstatter for styremedlemmet velges inn av HS. Erstatteren sitter da ut gjenværende periode for avtroppende styremedlem. 

§ 10 Hovedstyret

§ 10.1 Hovedstyret er T&S utøvende organ og skal minimum bestå av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Arrangementansvarlig
 • Bedriftsansvarlig
 • Sponsoransvarlig
 • IT-ansvarlig
 • Faddersjef
 • PR-sjef

§ 10.2 Ved stemmelikhet innad i styret har leder dobbeltstemme.

§ 10.3 Leder innkaller til styremøte fortrinnsvis til avtalt dag, tid og frekvens.

§ 10.4 Dersom leder ikke er tilgjengelig tar nestlederen over lederens oppgaver og ansvar.

§ 11 Hovedstyrets oppgaver

HS skal arbeide med å legge til rette for sosiale arrangementer, gjennomføring av fadderuke samt drifting av undergrupper og komiteer.

§ 12 Endring av vedtekter

Endring av vedtekter kan kun skje ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Her kreves det ⅔ flertall av avgitte stemmer for å få utført en endring.

§ 13 Signaturrett og fullmakt

§ 13 Det er kun styremedlemmer i T&S som har formelt prokura og er da underskriftsfullmektig for linjeforeningen. Styret kan selv utnevne andre i tillegg som kan inneha disse fullmaktene dersom det finnes nødvendig.

§ 14 Oppløsning (§ 14 kan ikke endres)

Oppløsning av T&S kan bare behandles på ordinært styremøte. Blir oppløsning vedtatt med minst ⅔ flertall, innkaller HS medlemmene til ekstraordinær generalforsamling 1 måned senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med minst ⅔ flertall.

§ 15 T&S undergrupper

§ 15.1 Husband

§ 15.1.1 Bandet skal forvalte T&S-musikkutstyr med T&S beste interesser. Husbandet har førsterett på bruken av utstyret, men styret kan hvis de ønsker, leie ut utstyret til andre for en avtalt pris. 

§ 15.1.2 Husbandet disponerer bandrommet i kjelleren på skolen, sammen med foreningen. Det betyr at alle er ansvarlige for at utstyret blir tatt godt vare på, og at den som bruker det skal forlate rommet ryddig.

§ 15.1.3 Husbandet skal velge en ansvarlig som styret kan ta kontakt med dersom det trengs.

§ 15.2 Fotball

§ 15.2.1 T&S er ansvarlig med tilstrekkelig fellesutstyr til begge fotballagene som aktiviteten krever. T&S eier alt utstyret som fotballagene bruker.

§ 15.2.2 Fotballagene skal begge ha en materialforvalter som står til ansvar for utstyret T&S eier.

§ 15.2.3 Begge fotballagene skal ha en lagleder, som styret skal kunne kontakte om nødvendig.

§ 15.3 Arrkom

§ 15.3.1 Komitéens medlemmer velges til en periode på ett år ved gjennomføring av opptak. HS står fritt til å bestemme om dette er gjennom et frittstående opptak, eller ved generalforsamling (oktober). 

§ 15.3.2 Komitéens overordnede leder(e) er til enhver tid innehaver(e) av hovedstyrevervet «arrangementansvarlig». 

§ 15.3.3 Hovedoppgavene til Arrkom er å bistå leder(ene) med planlegging og gjennomføring av sosiale arrangement, samt å planlegge og gjennomføre mindre arrangement på vegne av HS.

§ 15.3.4 Medlemmer av Arrkom pliktes å sette seg inn i, og leve etter Tim&Shænkos vedtekter. 

§ 15.3.5 Dersom et komitemedlem avgår, kan en erstatter for medlemmet velges inn av leder av Arrkom. Erstatteren sitter da ut gjenværende periode for avtroppende medlem. 

§ 15.4 Fadderkom

§ 15.4.1 Komitéens medlemmer velges til en periode på ett år ved gjennomføring av opptak. HS står fritt til å bestemme om dette er gjennom et frittstående opptak, eller ved generalforsamling (oktober). 

§ 15.4.2 Komitéens overordnede leder er til enhver tid innehaver av hovedstyrevervet faddersjef

§ 15.4.3 Hovedoppgavene til Fadderkom er å bistå leder med planlegging og gjennomføring av fadderuke. Det anbefales at hovedfaddere sitter i Fadderkom.

§ 15.4.4 Medlemmer av Fadderkom pliktes å sette seg inn i, og leve etter Tim&Shænkos vedtekter. 

§ 15.4.5 Dersom et komitemedlem avgår, kan en erstatter for medlemmet velges inn av leder av Fadderkom. Erstatteren sitter da ut gjenværende periode for avtroppende medlem. 

§ 15.5 Resterende undergrupper

Resterende undergrupper kan drives med individuelt initiativ ved styrets godkjenning. 

§ 16 T&S-rommet 

§ 16.1 T&S-rommet er tildelt av instituttet og befinner seg i leide bygningsmasser til Statsbygg. Statsbygg er ansvarlige og det må derfor søkes til dem om forandringer gjort på rommet. 

§ 16.2 Forandringer, drift og organisering av aktiviteter på T&S-rommet skal kun skje i regi av HS og fullverdige medlemmer i T&S-undergrupper. Undergrupper pliktes å informere HS fem virkedager i forveien ved gjennomføring av arrangement på TS-rommet. 

§ 16.3 Utlån av T&S-rommet skal kun finne sted dersom HS enstemmig vedtar utlån til et fullverdig medlem av T&S. 

§ 16.4 Det skal søkes til NTNU ved konsumering av alkoholholdig drikke på rommet.

§ 16.5 Adgang til T&S-rommet er tilgjengelig for alle medlemmer av HS, samt alle medlemmer av T&S undergrupper. 

§ 17 Skap

§ 17.1 T&S har på vegne av instituttet fått avtale om driften av skap som står i 1.etg på Byggteknisk. Her står styret selv fritt til å lage priser og opplegg rundt tildelingen av skap. Styremedlemmer skal ikke betale noe for skap.

§ 17.2 Valgte styremedlemmer som allerede har betalt for skap får ikke refundert pengene.

§ 18 Avskjediget av styremedlemmer 

§ 18.1 Dersom et styremedlem ikke gjør oppgavene som flertallet i styret krever av vedkommende, skal de øvrige styremedlemmene stemme over hvorvidt vedkommende skal få en advarsel eller ikke. Flertallets valg avgjør utfallet. Dersom advarsel gjelder leder, og avstemningen er uavgjort er nestleders stemme avgjørende for utfallet. 

§ 18.2 Dersom vedkommende fortsatt ikke gjør det som kreves av han/hun etter at varsel er gitt, skal det bli innkalt til ekstraordinært styremøte, hvor problemet blir lagt frem. Medlemmene stemmer om personen kan fortsette i styret eller ei. Flertallets valg avgjør utfallet. Dersom advarsel gjelder leder, og avstemningen er uavgjort er nestleders stemme avgjørende for utfallet.

Utgave 5, godkjent 14.3.2024